ПочетокРаботно претседателствоЧленовиСемејствата на членовитеСпонзориКонтролен одборФотографииКорисни адресиКонтактАрхиваАрхива 2011 избори
Добродојдовте на интернет страните на Друштвото „Македонија“ - Echallens
Основано во 1989
Комуникација за избори
Барање за запишување
Предлог-Роковник за предвремени избори
Образец - Пријава
Најново известување
Барање за запишување
Образец број ____
член 48 став 3 и член 50-а став 6 од ИЗ
 
ДО
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
УЛ. МИТО ХАЏИВАСИЛЕВ ЈАСМИН ББ, 1000 СКОПЈЕ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
E-MAIL : IZBORI@SEC.MK,
E-MAIL НА ДКП ________________________
 
 
 
Б А Р А Њ Е
за запишување, дополнување или бришење на податоците
во посебните изводи од Избирачкиот список
 
 
1.        ПОДАТОЦИ НА ПОДНОСИТЕЛОТ
1. ИМЕ
2. ИМЕ НА ЕДЕН ОД РОДИТЕЛИТЕ
3.ПРЕЗИМЕ
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________ _______________________________________________________________
ЕМБГ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОСЛЕДНО ПРИЈАВЕНО ЖИВЕАЛИШТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УЛИЦА  _______________________________________________________
 
БРОЈ  ________________________________________________________
 
НАСЕЛЕНО МЕСТО  ___________________________________________
 
ОПШТИНА  ___________________________________________________
E – MAIL (АКО ЈА ИМА)
__________________________________________________________
ПОЛ
М
Ж
 
 
 
2.        ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО
1. АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ
 ______________________________________________________________
2. ОПШТИНА
 ______________________________________________________________
3. НАСЕЛЕНО МЕСТО 
 ______________________________________________________________
4. ДРЖАВА
 ______________________________________________________________
 
 
3.        ВИД НА БАРАЊЕ
ЗАПИШУВАЊЕ
                       
 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ
 
 
БРИШЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ
 
 
 
 
4.       БАРАЊЕТО СЕ ОДНЕСУВА НА :

_____________________________________________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________________________________________________

 
1.        ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО :
 
КОПИЈА ОД ПАСОШ ИЗДАДЕН ОД НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 
 
2.        КОН БАРАЊЕТО СЕ ПРИЛОЖУВА ЕДЕН ОД СЛЕДНИТЕ ДОКАЗИ :
 
ДОКУМЕНТ / ПОТВРДА ИЛИ КОПИЈА ОД ДОКУМЕНТОТ / ПОТВРДАТА ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО ПОВЕЌЕ ОД ТРИ МЕСЕЦИ ИЛИ ЗА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ИЛИ ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО ПОВЕЌЕ ОД ЕДНА ГОДИНА ВО СОГЛАСНОСТ СО ЕВИДЕНЦИЈАТА ОД НАДЛЕЖЕН ОРГАН.
 
ДОЗВОЛА ЗА ПРЕСТОЈ ИЛИ РАБОТА ВО СТРАНСТВО, ИЗДАДЕНА ОД НАДЛЕЖЕН ОРГАН НА СООДВЕТНАТА ДРЖАВА ОДНОСНО КОПИЈА ОД ДОЗВОЛАТА ЗА ПРЕСТОЈ ИЛИ РАБОТА ВО СТРАНСТВО.  
 
 
3.        ДРУГ ДОКАЗ ВО ПРИЛОГ:
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА :           КОН ЕЛЕКТРОНСКИ ПОДНЕСЕНОТО БАРАЊЕ СЕ ДОСТАВУВААТ СКЕНИРАНИ КОПИИ ОД ДОКУМЕНТИ ОД ТОЧКИТЕ 5, 6 И 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
датум на поднесување
 
име и презиме на подносителот
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________
 
 
своерачен потпис на подносителот
(само ако барањето е поднесено лично во дкп)
потпис на овластено лицево дкп
(само ако барањето е поднесено лично во дкп)
 
 
___________________________________________
 
___________________________________________
 
 
 
м.п.
 
 


ПочетокРаботно претседателствоЧленовиСемејствата на членовитеСпонзориКонтролен одборФотографииКорисни адресиКонтактАрхиваАрхива 2011 избори