ПочетокРаботно претседателствоЧленовиСемејствата на членовитеСпонзориКонтролен одборФотографииКорисни адресиКонтактАрхиваАрхива 2011 избори
Добродојдовте на интернет страните на Друштвото „Македонија“ - Echallens
Основано во 1989
Комуникација за избори
Барање за запишување
Предлог-Роковник за предвремени избори
Образец - Пријава
Најново известување
Образец - Пријава
Образец број _____
чл.31 ст.(2) т. 39) од Изборниот законик
 
 
ПРИЈАВА ЗА ГЛАСАЊЕ
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДИПЛОМАТСКО – КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСТВО ОДНОСНО КОНЗУЛАРНИТЕ КАНЦЕЛАРИИ
 
I.              ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ:
1)  презиме,                                                                         ___________________________________________________________
     име на еден од родителите                                        ___________________________________________________________
     име                                                                                  ___________________________________________________________
2)     пол                                                                               м / ж
3)
ембг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) дата на раѓање                                                                              ___________________________________________________________
5) место на раѓање (нас. место, општина)                  ___________________________________________________________
6) држава                                                                             ___________________________________________________________
7) последно пријавено живеалиште                                             ___________________________________________________________
     во република македонија                                                           ___________________________________________________________
8) број на патна исправа на рм                                      ___________________________________________________________
9) припадност на заедница                                                           ___________________________________________________________
 
ii.             податоци за престој во странство:
10) адреса на живеење                                                    ___________________________________________________________
11) населено место                                                          ___________________________________________________________
12) област / кантон / покраина / сојузна единица      ___________________________________________________________
13) држава                                                                           ___________________________________________________________
 
iii             пријава за гласање
18)          се пријавувам за гласање во дкп на рм                      
                односно конзуларна канцеларија во                            ___________________________________________________________
 
iv.            електронска пошта
19) електронска адреса (ако ја има)                                             ___________________________________________________________
 
 
датум на пријавување
 
место на пријавување / дкп / Е- MAIL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________
 
 
 
потпис на овластено лицево дкп
(само ако пријавата е поднесена во ДКП)
 
име и презиме на подносителот
___________________________________________
 
___________________________________________
 
 
своерачен потпис на подносителот
(само ако пријавата е поднесена во ДКП)
М.П.
 
___________________________________________
 
 
Овој дел го пополнува службено лице во Државната изборна комисија
 
 
изборна единица                                                                                              ___________________________________________
 
избирачко место / дкп на рм                                                          
односно конзуларна канцеларија во                                                           ___________________________________________
 
држава                                                                                                 ___________________________________________
 
националност / припадност на зАедница                                   ___________________________________________
 
потпис на службеното лице                                                         ___________________________________________
 
дата                                                                                                      ___________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ
лицето ја пополнува оваа пријава лично, со големи печатни букви и своерачно ја потпишува
 
Во полињата од точка „I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ“,лицето кое ја пополнува пријавата ги внесува сопствените податоци за идентификација, кои се истоветни со податоците од личната карта, пасошот, изводот од матичната книга на родени или друг документ издаден од сооветен орган на Република Македонија.
-         Во точка 1) ПРЕЗИМЕ, ИМЕ НА ЕДЕН ОД РОДИТЕЛИТЕ, ИМЕ се впишуваат презимето, името на еден од родителите и името на лицето кое ја пополнува пријавата, по бараниот редослед.
-         Во точка 2) ПОЛ се заокружува буквата на полот на кој припаѓа лицето кое ја пополнува пријавата. Ако е од машки пол ја заокружува буквата М а ако е од женски пол ја заокружува буквата Ж.
-         Во точката 3) ЕМБГ се впишува единствениот матичен број на лицето кое ја пополнува пријавата. ЕМБГ има тринаесет цифри. Доколку лицето не го знае својот ЕМБГ, истиот го има во наведено во личната карта и пасошот. Впишаниот ЕМБГ мора да биде идентичен со наведениот ЕМБГ во личната карта и пасошот на лицето кое ја пополнува пријавата.
-         Во точката 4) ДАТА НА РАЃАЊЕ се впишува дата на која е родено лицето кое ја пополнува пријавата.  Доколку лицето не го знае својот роденден, истиот го има наведено во личната карта и пасошот. Впишаната дата на раѓање мора да биде идентична со наведената дата на раѓање, во личната карта и пасошот на лицето кое ја пополнува пријавата.
-         Во точката 5) МЕСТО НА РАЃАЊЕ (НАС. МЕСТО, ОПШТИНА) се впишува местото на раѓање на лицето кое ја пополнува пријавата. Доколку лицето не го знае своето место на раѓање, истото ги има наведено во личната карта на лицето кое ја пополнува пријавата. Впишаното место на раѓање мора да биде идентично со наведената место на раѓање во личната карта на лицето кое ја пополнува пријавата.
-         Во точката 6) ДРЖАВА се впишува државата во која е родено лицето кое ја пополнува пријавата.
-         Во точката 7) ПОСЛЕДНО ПРИЈАВЕНО ЖИВЕАЛИШТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, се впишува точната адресата во Република Македонија, на која лицето живеело пред да се исели. Доколку лицето не ја знае точната адреса или истата е различна од онаа наведена во неговата личната карта и пасошот, тогаш се впишува адресата од личната карта и пасошот. Доколку адресите наведени во личната карта и пасошот не се идентични, тогаш лицето кое ја пополнува пријавата ја впишува адресата наведена во неговата лична карта.
-         Во точката 8) БРОЈ НА ПАТНА ИСПРАВА НА РМ се наведува бројот на пасошот издаден од надлежен орган на Република Македонија.
-         Во точката 9) ПРИПАДНОСТ НА ЗАЕДНИЦА се наведува името на заедницат на која припаѓа лицето кое ја пополнува пријавата.
 
Во полињата од точка „II.ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО“,лицето кое ја пополнува пријавата ги внесува точните податоци за адресата на живеење во моментот на пополнувањето на пријавата. :
-         Во точката 10) АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ, ја впишува точната адреса на која живее во моментот. Адресата се впишува во оригинал, со употреба на писмото кое е официјално во државата каде престојува.
-         Во точка 11) НАСЕЛЕНО МЕСТО се впишува точното име на населеното место каде припаѓа адресата од точка 10). Името на општината се впишува во оригинал, со употреба на писмото кое е официјално во државата каде се престојува.
-         Во точка 12) ОБЛАСТ / КАНТОН / ПОКРАИНА / СОЈУЗНА ЕДИНИЦА се впишува областа/кантонот/покраината/сојузната единица каде, согласно уставот и законите на соодветната држава припаѓаат адресата на живеење од точка 10) и општината од точка 11). Името на областа/кантонот/покраината/сојузната единица се впишува во оригинал, со употреба на писмото кое е официјално во државата каде се престојува.
-         Во точката 13) ДРЖАВА се впишува точното име на држава каде припаѓаат областа/кантонот/покраината/сојузната единица од точка 12), населеното место од точка 11) и адресата од точка 10). Името на државата се впишува во оригинал, со употреба на писмото кое е официјално во таа држава и на македонски јазик со употреба на неговото кирилско писмо..
 
Во полето од точка „III. ПРИЈАВА ЗА ГЛАСАЊЕ“ лицето кое се пријавува за гласање го наведува називот на ДКП на РМ и државата согласно член 113-а став 2 од Изборниот законик.
 
Во полето од точка „IV. ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА“,лицето кое ја пополнува пријавата внесува точни податоци за Emailадресата (ако ја има) на која ќе му се доставуваат решението и другите писмена.
 
 
 
 
 
Изработил:
Биљана Ризова
Адмир Шабани
 
Контролирал:
Благоја Стојковски
Добре Јанчев


ПочетокРаботно претседателствоЧленовиСемејствата на членовитеСпонзориКонтролен одборФотографииКорисни адресиКонтактАрхиваАрхива 2011 избори